هم‌زیستی آگاهانه میان اشک‌ها و لبخندها

هم‌زیستی آگاهانه میان اشک‌ها و لبخندهابازنگری در ساختار خانواده در سینمای هیروکازو کورئیدا نزهت بادی سال‌های متمادی است که خانواده رکن اصلی جوامع مختلف به حساب می‌آید و بر حفظ و تحکیم آن تأکید می‌شود و هر چیزی که بنیان خانواده را به خطر بیندازد و آن را از ساختار آشنا و رایجش دور کند، …

هم‌زیستی آگاهانه میان اشک‌ها و لبخندها ادامه »