خودبیان‌گری یا پژواک؟

خودبیان‌گری یا پژواک؟بررسی تطبیقی «کودا» و «پری دریایی کوچک» معصومه گنجه‌ای قایق ماهی‌گیری در دریای آرام لنگر انداخته و تا چشم کار می‌کند، آب است و همه آن‌چه به گوش می‌رسد، آوای موج‌ها و نوای آوازخوانی زنانه‌ای از دوردست است. در نگاه بعدی می‌بینیم که روبی، دختر نوجوان شانزده یا هفده‌ ساله در حال آواز …

خودبیان‌گری یا پژواک؟ ادامه »