پانتئون زنان منتقد

پانتئون زنان منتقد معرفی زنان منتقد پیش‌گام در سینمای جهان نزهت بادی، محمد ابراهیمیان هر چند در عرصه نقد سینمایی نیز مثل زمینه‌های دیگر همواره مرجعیت و اعتبار به مردان صاحب‌نام اعطا می‌شود و آن‌ها در مرکز نظریات و نقدهای سینمایی مورد توجه قرار می‌گیرند، اما تاریخ نقد سینما منحصر به عناوین مردان شاخصی همچون …

پانتئون زنان منتقد ادامه »