نقد فمینیستی در راستای خوشی‌کُشی‌

نقد فمینیستی در راستای خوشی‌کُشی‌کنکاشی پیرامون هراس‌های عمومی از نقد فمینیستی نزهت بادی زنان نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار می‌توانند در حلقه‌های مردان درباره هر چیزی حتی زنان بنویسند و فیلم‌های زنانه را نقد کنند، دیده شوند، مورد حمایت و تحسین قرار بگیرند، نویسنده خوبی تلقی شوند و به‌راحتی به کارشان ادامه دهند اما از جایی …

نقد فمینیستی در راستای خوشی‌کُشی‌ ادامه »