نقد سریال «غیرارتدکس»

بگذار کلاه‌گیست را آب ببردنقد سریال «غیرارتدکس» آرام روانشاد یهودیان حسیدی شاخه‌ای از یهودیان ارتدکس هستند که زندگی روحانی و تصوف را با زندگی روزمره‌شان در هم آمیخته‌اند. ارتدکس کلمه‌‌ای یونانی و به معنای عقیده‌ درست در مذهب است. غیرارتدکس در واقع کسی‌ است که به این اصول پای‌بند نیست. اسراییل بن الیزر که معمولاً …

نقد سریال «غیرارتدکس» ادامه »