تجاوز به بدن‌های نامرئی

تجاوز به بدن‌های نامرئیچگونگی بازنمایی خشونت جنسی در سینمای ایران نزهت بادی مسئله خشونت، آزار و تجاور جنسی در سینمای ایران همواره نادیده گرفته شده است. از آن‌جا که زنان در سینمای ایران فاقد بدن و تن هستند و هر چیزی که توجه مخاطب را به ابعاد جسمانی زن جلب کند، حذف می شود و …

تجاوز به بدن‌های نامرئی ادامه »