تقدس‌زدایی از کلیشه پاک‌دامنی زنانه

تقدس‌زدایی از کلیشه پاک‌دامنی زنانهوارونه‌سازی ارزش‌های مقدس در فیلم «بندتا» ساخته پل ورهوفن معصومه گنجه‌ای اگر تظاهرات روان‌تنی راهبه بندتا کارلینی را در فیلم بندتا (ساخته پل ورهوفن به سال 2021) دردنمون‌های عارضه هیستریا (اختلال سایکوسوماتیک) عنوان کنیم، کار شاقّی صورت نداده‌ایم؛ فیلم تمام نشانه‌های منتهی به این خوانش را پیش چشم‌مان نهاده و کافی …

تقدس‌زدایی از کلیشه پاک‌دامنی زنانه ادامه »